De op deze website getoonde informatie is door Van Kessel BJA met zorg samengesteld. Van Kessel BJA aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie. Verwijzingen naar sites die niet door Van Kessel BJA worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel Van Kessel BJA uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Deze website bevat geen adviezen voor individuele situaties. Gebruik van informatie op deze website alsmede mondelinge beantwoording van korte telefonische vragen is onvoldoende om alle nuances van een advies goed over te brengen. Als het belang van ons advies daartoe aanleiding geeft, raden wij u daarom aan ons opdracht te geven om schriftelijk te adviseren. De kosten daarvan worden tegen het gebruikelijke uurtarief in rekening gebracht. De op deze website aangeboden adviezen, diensten of producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie.

Elke aansprakelijkheid voor schade is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag waarvoor de door ons verplicht afgesloten beroeps-aansprakelijkheidsverzekering uitkering geeft.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de op deze website weergegeven materialen liggen bij Van Kessel BJA en haar licentiegevers.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Van Kessel

Op alle diensten van ons kantoor zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel alsmede op deze site zijn gepubliceerd.